کلاه اطلس رومی

درباره محصول

کلاه سندبلاست مدل اطلس رومی از موادF.R.Pتهیهگردیده. سیستم تهویه به گونه ای طراحی شده که هوا را از قسمت عقب کلاه به وسیلی کانالی به قسمت جلوی کلاه هدایت میکند.شیلنگ در این نمونه حذف شده و سر شیلنگی یک چهارم در قسمت پس سر تعبیه شده.